Route 3

Piraeus • Alexandria • Port Said • Beirut • Tartous • Mersin • Limassol • Piraeus